REGULAMIN USŁUGI PAYMEDIA

Terminy i definicje
§ 1


1. Użyte w niniejszym Regulaminie następujące terminy i definicje dotyczące Usługi, przyjmują
poniżej podane znaczenia:
a) ROOTPAY – Firma ROOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, NIP: 7010639569, REGON: 366032539, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651136
b) PayMedia - serwis internetowy https://paymedia.pl będący własnością firmy ROOTPAY Sp. z o.o..
c) Administratorzy - przedstawiciele właściciela Serwisu
d) Użytkownik – podmiot gospodarczy, który spełnia warunki Regulaminu oraz posiada aktywne Konto w Serwisie PayMedia.
e) Konto - miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu na paymedia.pl dzięki któremu Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie.
f) Weryfikacja - usługa polegająca na sprawdzeniu przez Serwis wskazanych przez Użytkownika elementów Weryfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
g) Weryfikacja obowiązkowa - grupa elementów weryfikacji, których wykonanie jest niezbędne do aktywowania Konta Użytkownika i pełnienia roli Streamera bądź Widza.
h) Weryfikacja dobrowolna - grupa elementów weryfikacji podnosząca wiarygodność Użytkownika, których wykonanie nie jest konieczne do aktywowania Konta Użytkownika.
i) Streamer – Użytkownik, który tworzy filmy bądź transmisje i zawiera z PayMedia umowę o współpracy poprzez przyjmowanie płatności za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu.
j) Widz – Osoba fizyczna o pełnej zdolności prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje wpłaty na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji (oferowanych przez Streamera), co jednocześnie umożliwia mu pozostawienie krótkiej wiadomości tekstowej.
k) Serwis streamingujący - serwis internetowy, do którego zaliczają się serwisy – Twitch.tv, YouTube oraz Hitbox.tv, za pomocą których Użytkownik może logować się do Konta na PayMedia.
l) Przekaz - bezpośrednia płatność dokonana przez Widza dla danego Streamera na rzecz jego filmu bądź transmisji.
ł) Kontrakt promocyjny – opcja umożliwiająca zawarcie i sfinalizowanie kontraktu między Streamerem a Reklamodawcą. Zewnętrzne firmy mogą ogłaszać się w Serwisie, na początku za darmo, a w przyszłości za opłatą (kwestia ta zostanie odrębnie uregulowana), w celu poszukiwania odpowiedniego Streamera do promocji ich usług bądź towaru.
m) Płatność – dokonywana przez Widza na rzecz Streamera zapłata za pośrednictwem PayMedia, w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Widzem, a Streamerem.
o) Instytucja pośrednicząca – instytucja, za pośrednictwem której Widz przekazuje PayMedia środki dla celów zapłaty Streamerowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa, agent rozliczeniowy, płatniczy i nstytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, telekomunikacyjny, firmy współpracujące z PayMedia w ramach Serwisu.
p) Bot – zautomatyzowany program, który generuje nabijanie sztucznych kliknięć w zastępstwie człowieka, które jednocześnie nie są uznawane za kliknięcia Użytkownika.
q) Usługa – usługa wykonywana przez PayMedia na rzecz Użytkownika na mocy postanowień Regulaminu.
r) Regulamin –treść niniejszego Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.paymedia.pl/regulamin.

Postanowienia ogólne
§ 2


1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z PayMedia, stanowiąc jednocześnie Regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm.
2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest potwierdzenie przez Użytkownika, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
4. Użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach założenia i zarządzania kontem użytkownika oraz realizacji i pełnej obsługi platformy przez paymedia.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000).

Przedmiot Usługi
§ 3


1. Głównym założeniem PayMedia jest pośredniczenie w Przekazie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącym pośrednictwa finansowego, polegającego na umożliwieniu Streamerowi zarabiania pieniędzy poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty przez Widza na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji Streamera. Widz poprzez dokonaną wpłatę ma możliwość pozostawienia krótkich wiadomości tekstowych do 255 znaków, które następnie są wysyłane i wyświetlane Streamerowi.
2. Wypłata dla Streamera, w ramach świadczonej Usługi przez PayMedia następuje po uzyskaniu minimalnej kwoty wpłat dokonanych przez Widza na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji Streamera w wysokości 50 PLN (lub 25 USD lub 25 EUR, w zależności od wybranej waluty). W przypadku rozwiązania umowy przez Streamera minimalna kwota wypłaty środków nie ma zastosowania.
3. Skorzystanie z powyższej usługi, daje Streamerom możliwość samodzielnego decydowania o zawartości okna wyświetlanego Widzowi, co ma jednocześnie wpływ na popularyzację jego osoby poprzez podpięcie mediów społecznościowych, jak też wyświetlenie domyślnie włączonych reklam. Istnieje jednak opcja personalizacji reklam lub ich całkowitego wyłączenia. Streamer, w sytuacji, gdy reklamy są włączone, zarabia na każdym kliknięciu Użytkownika, który nie kliknął wcześniej w przedmiotową reklamę i nie był Botem.
4. Dane osobowe Użytkowników umieszczone na Profilu Użytkownika są administrowane przez PayMedia i mogą zostać wykorzystane na potrzeby wysyłki newslettera oraz innych działań marketingowych. Użytkownik wyraża odrębną zgodę na ich przetwarzanie, a także ma prawo wglądu, dostępu do danych, poprawiania, a także do żądania usunięcia danych.
5. W ramach świadczonej usługi, PayMedia weryfikuje Użytkowników pod względem podanych danych zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych. Informacjami obowiązkowymi są m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania danego Użytkownika. Są one niezbędne do aktywowania Konta i przede wszystkim do prawidłowego przekazania Streamerom wpłat, pochodzących od Widzów, dlatego też ich poprawność jest niezwykle istotna. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Natomiast, jeśli chodzi o informacje dobrowolne, nie są one niezbędne do aktywowania Konta, ale podnoszą wiarygodność Użytkownika.
6. Za pomocą utworzonego Konta w PayMedia, Streamer może zweryfikować swoje obecne oraz nadchodzące wyniki w przygotowanych przez PayMedia statystykach (m.in. ile osób ogląda dany film bądź transmisję oraz jak jego wynik finansowy się zmienia), a także swoje aktualne saldo, co umożliwi mu jednocześnie sprawdzanie wśród Widzów zainteresowania jego twórczością.
7. PayMedia za wykonane usługi pobiera prowizję operatorską oraz opłatę manipulacyjną, której wysokość określona jest w indywidualnej umowie z Użytkownikiem.
8. W ramach Usługi, Widzowie mogą dokonywać Przekazu za pomocą różnych form płatności,
tj. m.in:
- BLIK,
- Karty płatnicze: Visa,
- Karty płatnicze: Visa Electron,
- Karty płatnicze: MasterCard,
- Karty płatnicze: MasterCard Electronic,
- Karty płatnicze: Maestro,
- Płatności online,
- Płatności przelewem bankowym,
- Płatności telefonicznej DCB,
- Płatności telefonicznej SMS Premium,
- PayPal.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności mobilne jest ROOTPAY Sp. z o.o.
W zależności od wybranej przez Widza formy płatności, występują różne terminy księgowania wpłat. Informacje o tym uregulowane są w odrębnej tabeli, dostępnej na stronie PayMedia.
9 Wpłaty generowane przez Widza na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji, utworzonego przez Streamera dokonywane są za pomocą interaktywnego formularza wpłaty dostępnego na profilu danego Streamera.
10. Proces płatności dokonanej przez Widza odbywa się przy pomocy Instytucji Pośredniczącej. Wszelkie wpłaty Widza, wpływają na wirtualne konto firmy ROOTPAY Sp. z o.o. w systemie Instytucji pośredniczącej. Po poprawnej weryfikacji zaksięgowania płatności Widza na ww. wirtualnym koncie, Paymedia po wcześniejszym odliczeniu prowizji, przekazuje Widzowi potwierdzenie poprawności tej wpłaty. Następnie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Instytucja pośrednicząca przekazuje środki pieniężne na konto firmowe PayMedia. Po odliczeniu ustalonej wysokości prowizji operatorskiej przez Paymedia, wpłaty są generowane na Konto Streamerów.
11. Płatności Widza identyfikowane są na podstawie numeru identyfikacyjnego generowanego przez Serwis https://paymedia.pl.
12. W przypadku podania przez Widza niepełnych danych płatności, PayMedia dołoży wszelkich starań, aby poprawnie zweryfikować oraz wykonać zlecenie płatności.
13. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
14. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Zasady Rejestracji
§ 4


1. Skorzystanie z usługi PayMedia, która jest dostępna pod adresem internetowym: https://paymedia.pl, uzależnione jest od zarejestrowania się, a następnie zalogowania się do Serwisu.
2. Użytkownik loguje się na stronie Serwisu przy pomocy konta utworzonego na paymedia.pl
3. Użytkownikiem może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4. Użytkownik jest zobligowany do podania prawdziwych danych przy wypełnianiu formularza zarówno rejestracyjnego jak i weryfikacyjnego. Natomiast wprowadzenie fałszywych danych przez Użytkownika prowadzi do zawieszenia lub usunięcia jego Konta.
5. Dokonując rejestracji w Twitch.tv, Hitbox.tv, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności Serwisu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
6. W przypadku połącznia profilu w serwisie PayMedia.pl z profilem na platformie YouTube, Użytkownik akceptuje regulamin serwisu YouTube (YouTube Terms of Service).
7. Streamer wyraża zgodę na prezentację w Profilu Użytkownika swoich danych osobowych, adresu IP ostatniego logowania oraz informacji o Kontach powiązanych. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Streamera i PayMedia.
8. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia PayMedia o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Streamera.

Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika
§ 5


1. Użytkownik oraz Widz mają prawo do korzystania z PayMedia wraz ze wszystkimi funkcjami udostępnionymi przez Administratorów.
2. Użytkownik oraz Widz są zobowiązani do korzystania z PayMedia zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i etykiety.
3. Zabrania się Użytkownikom i Widzom zamieszczania w Serwisie treści, które:
- są sprzeczne z obowiązującym prawem,
- mają na celu obejście obowiązujących przepisów prawa,
- naruszają prawa osób trzecich,
- naruszają prawa autorskie,
- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
- wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
- nawołują do aktów przemocy,
- obrażają innych Użytkowników lub inne osoby,
- zawierają treści o charakterze pornograficznym,
- stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.
4. Widz jest świadomy obciążenia jego konta o kwotę ustaloną przez niego podczas zamawiania usługi oraz oświadcza, że płatności dokonuje dobrowolnie bez przymusu osób trzecich.
5. Widz oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego lub umowy abonenckiej w telefoni komórkowej (lub działa za zgodą osoby będącej właścicielem rachunku bankowego lub umowy abonenckiej w telefoni komórkowej) za pośrednictwem którego(-ej) dokonuje płatności w serwisie PayMedia.
6. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika lub Widza treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika lub Widza o tym fakcie. Każde takie zdarzenie naruszające obowiązujące przepisy prawa może zostać ujawnione przez PayMedia odpowiednim organom ścigania państwowym i właściwej Instytucji pośredniczącej, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa. W przypadku naruszenia przez Widza przepisów prawa, PayMedia jest uprawniony do odmowy Widzowi dokonania płatności zleconych po naruszeniu przez niego tych przepisów.
7. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie PayMedia, w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami powiązanymi.
8. Użytkownik oraz Widz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu. PayMedia zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji o użytkowniku organom państwowym w przypadku złamania przez niego prawa.

System Biletów
§ 6


1. System biletów jest darmowy i dostępny dla każdego Użytkownika w zakładce Ustawienia Konta.
2. Zamówienie biletu przez Widza następuje w momencie wygenerowania płatności.
3. Bilet jest personalizowany na podstawie danych przesłanych przez Widza oraz danych z profilu Użytkownika.
4. Po ukończeniu procesu płatności i otrzymaniu potwierdzenia, bilet zostaje wysłany na adres mailowy Widza.
5. Użytkownik może spersonalizować dane dotyczące generowanych biletów w panelu klienta.
6. Bilet pełni rolę dokumentu kolekcjonerskiego będącego formą certyfikatu uczestnictwa w transmisji prowadzonej przez Użytkownika. Bilet nie posiada fizycznego zastosowania ani realnej wartości wyrażonej w pieniądzu.
7. Użytkownik może załączyć swój autograf w formie pliku .png, który będzie zamieszczony w prawym dolnym rogu biletu.
8. Po wygenerowaniu biletu, miejsce zostanie zarezerwowane dla Widza w profilu Uzytkowika przez okres zdefiniowany przez Użytkownika (domyślnie 120 minut). Po tym czasie miejsce ponownie zostanie zwolnione.
9. Kolor czerwony oznacza miejsca zajęte, kolor szary miejsca wolne a kolor zielony miejsce obecnie wybrane.
10. Po najechaniu kursorem na miejsce zajęte pojawi się informacja o osobie, do której należy rezerwacja.
11. Dane o rezerwacji zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z danymi dotyczącymi Przekazu.
12. W przypadku wybrania w tym samym momencie przez 2 Widzów tego samego miejsca, miejsce te zostanie przyznane temu Widzowi, którego płatność jako pierwsza zostanie zaakceptowana. Drugiemu Widzowi zostanie przyznane miejsce jak najbliżej wcześniej wskazanego. W przypadku zapełnienia wszystkich wolnych miejsc, zostaną wygenerowane nowe.

Odpowiedzialność PayMedia
§ 7


1. PayMedia nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Widzów postanowień niniejszego Regulaminu.
2. PayMedia nie ponosi odpowiedzialność za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu środków pieniężnych Widza do PayMedia przez Instytucje pośredniczącą wynikłe z okoliczności, za które PayMedia nie ponosi odpowiedzialności. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Widzowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Widza z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Treści umieszczone na Serwisie nie mają na celu naruszenia niczyjej godności, prywatności ani praw autorskich.
4. Jakiekolwiek materiały, a głównie elementy grafiki, układ oraz kompozycja tych elementów, jak i znaki towarowe oraz inne dane podane na Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych PayMedia, tj. przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
5. PayMedia zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie wątpliwości, problemy, zapytania bądź pomysły, sugestie czy zastrzeżenia można zgłaszać do na adres e-mail podany w zakładce Kontakt na stronie https://paymedia.pl
7. PayMedia oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny nieprzerwanie. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy działanie Serwisu może zostać zawieszone. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. Informacja o czasowym zawieszeniu systemu będzie dostępna dla Użytkowników na Serwisie.
8. PayMedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych, bezpłatnych funkcjonalności Serwisu w każdym momencie, po ogłoszeniu zmian w Regulaminie na stronie PayMedia oraz zgodnie z zasadami, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.
9. PayMedia zobowiązany jest do naprawienia szkody, która wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania płatności, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które PayMedia nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej oraz jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności wynika z przepisów prawa.
10. PayMedia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały po stronie Użytkownika, w wyniku okoliczności, niezależnych od PayMedia.

Zawarcie i Rozwiązanie umowy
§ 8


1. Umowa pomiędzy Streamerem a PayMedia, o świadczenie usług przez PayMedia w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji treści niniejszego Regulaminu przez Streamera.
2. Usługa zostanie w całości zrealizowana przed upłynięciem okresu umożliwiającego odstąpienie umowy. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, Widz traci prawo do odstąpienia od umowy.
3. W każdym czasie, Streamer może rozwiązać niniejszą umowę, bez podania jakiejkolwiek przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: [email protected]

Reklamacje
§ 9


1. W sytuacji, gdy Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie została zrealizowana bądź została zrealizowana niezgodnie z jego postanowieniami, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację z tego tytułu.
2. Reklamacja może zostać złożona zarówno w formie pisemnej na adres PayMedia bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. W sytuacji, gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayMedia zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w wymaganych zakresie.
4. PayMedia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.
5. Odpowiedź na złożoną reklamację jest wysyłana na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika, jeśli Użytkownik wyraża na to zgodę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PayMedia może skierować odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.
6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Inne
§ 10


1. PayMedia jest uprawniona w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu identyfikacji Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a Użytkownika zobowiązany jest udzielać PayMedia w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
2. W przypadku wejścia w posiadanie informacji na temat jakichkolwiek podejrzanych działań związanych z płatnościami Użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić to PayMedia.
3. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy mamy prawo zawiesić, zablokować lub zamknąć Konto użytkownika oraz odmówić wypłaty znajdujących się na nim środków.
4. W przypadku organizowania konkursu przez Streamera w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, Widz zezwala na przekazanie mu adresu email i/lub numeru telefonu tylko i wyłącznie w celu odebrania nagrody - dotyczy sytuacji w której adres jest wymagany w celu skontaktowania się z wygranym.

Postanowienia końcowe
§ 11


1. PayMedia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, po wcześniejszej publikacji na głównej stronie Serwisu oraz wysłaniu ich treści na adresy e-mail Użytkowników.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego i spersonalizowanego działania zgodnie z [Polityką Prywatności]. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zobacz]
Dalsze korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez administratora strony.
Akceptuję